D4a

 Ägandets strukturförändring under tusen år i Tyresö
– Nätbilaga D4a till boken (2019) Tyresö under tusen år  av Harald Berg (2019)

 

Några frågor kring maktstrukturen är om man med framgång kan säga, att strukturen har förändrats enligt följande enkla sammanfattning: Samhällsstrukturen i Tyresö och Sverige har således under de senaste tusen åren övergått ….

Den samhälleliga maktstrukturens förändring under 900 år
 kan enligt ovanstående struktur sammanfattas per idéperiod i boken till följande:

Den ovanstående stora tabellen kan vara suddig. Därför visas den uppdelad i tre delar här, omfattande idéperioderna I-III, IV-VI, respektive VII-iX:

I

Tranexport

 

 

1030-c1275

=245 år

II

Tullkvarn

 

 

c1275-1406

=131 år

III

Frälse-säteri

 

1406-1514 =108 år

     
·  Stormän, som styr reellt. ·  Stormän, som styr reellt. ·  Storgodsägare, som styr reellt.
·  Präster, som uttolkar Guds vilja, dvs Bibeln ·  Präster, som uttolkar Guds vilja, dvs Bibeln ·  Präster, som uttolkar Guds vilja, dvs Bibeln
·  Landbo-hushåll, som producerar mycket. ·  Landbo-hushåll, som producerar mycket. ·  Landbo-hushåll, som produce-rar mycket.
·  Slavar och deras ättlingar, som producerar mycket ·  Bönder och arbets-tagare, som pro-ducerar varor & tjänster. ·  Bönder och arbets-tagare, som pro-ducerar varor & tjänster.
och utanför

det systemet:

   
·  Kvinnor och hjon, som producerar mycket. ·  Kvinnor och hjon, som producerar mycket. ·  Kvinnor och hjon, som producerar mycket.
·  Barn, som är systematiskt osynliga. ·  Barn, som är systema-tiskt osynliga. ·  Barn, som är systema-tiskt osynliga.

 

 

 

IV

I revolu-tionens tjänst

 

1514-1617

=103 år

V

Imperie-centrum

 

1617-1694

=77 år

VI

Lokal sam-hällsutveckling

 

1694-1786

=92 år

     
·  Fogdar, som styr reellt. ·  Adeln, som styr reellt. ·  Adeln, som styr reellt.
·  Präster, som förmedlar regeringens vilja. ·  Präster, som förmedlar regeringens vilja. ·  Präster, som förmedlar regeringens vilja.
·  Borgare, som utvecklar affärer. ·  Borgare, som utvecklar affärer. ·  Borgare, som utvecklar affärer.
·  Bönder och arbetstagare, som producerar varor & tjänster. ·  Bönder och arbetstagare, som producerar varor & tjänster. ·  Bönder och arbetstagare, som producerar varor & tjänster.
 

 

 
·  Kvinnor och hjon, som producerar mycket. ·  Kvinnor och hjon, som producerar mycket. ·  Kvinnor och hjon, som producerar mycket.
·  Barn, som är systematiskt osynliga. ·  Barn, som är systema-tiskt osynliga. ·  Barn, som  börjar ses av makthavarna.

 

 

 

 

 

VII

Status-bostad

 

1786-1855

=69 år

VIII

Fastighets-

utveckling

 

1855-1930 =75 år

IX

Historie-monument och förort

 

1930 –

     
·  Adeln, som styr reellt. ·  Överklassen, som styr reellt. ·  Politiker, som styr formellt.
·  Präster, som förmedlar regeringens vilja. ·  Präster, som förmedlar regeringens vilja. ·  Media, som uttolkar Guds vilja, d.v.s Folkets röst.
·  Borgare, som utvecklar affärer. ·  Arbetsgivare, som utvecklar affärer. ·  Arbetsgivare, som utvecklar affärer.
·  Bönder och arbetstagare, som producerar varor & tjänster. ·  Bönder och arbetstagare, som producerar varor & tjänster. ·  Arbetstagare som produ-cerar varor & tjänster & som är ”röstboskap”.
     
·  Kvinnor och hjon, som pro-ducerar mycket. ·  Kvinnor och hjon, som pro-ducerar mycket. ·  Bidrags-tagare som ökande andel av ”röst-boskapen”.
·  Barn, som börjasr ses av makt-havarna. ·  Barn, som börjar ses av makth-avarna. ·  Barn, som är en ökande del av ekonomins konsumtion och investeringar