D2b

Statistikunderlag för invånartalet
Nätbilaga D2b till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

I bokens huvudtext ges (i del D, kapitel 2)  fem befolkningskurvor för Tyresö:

  1. Inom nuvarande kommungräns från 1200-talet till 1930.
  2. Inom Tyresö socken 1640-1930.
  3. Under slottet även utanför nuvarande kommungräns 1200-talet till 1930.
  4. Inom Tyresö pastorat 1636-1923.

Ovanstående kurvor baserade på mina uppskattningar av antalet boställen och invånare per boställe respektive år.

Dessutom kurva 5, som är invånare inom nuvarande kommungräns åren 1578-1930 enligt Lennart Andersson-Palm (2000), baserade på hans annorlunda bedömningar av antal boställen och invånare per boställe.

Den huvudsakliga metoden är således att bygga på uppskattat antal boställen och uppskattat genomsnittligt antal boende per boställe, här kallat för hushållsstorlek. I det följande redovisas statistikunderlag och beräkningsgången för de fem kurvorna. Kurvornas värden visas för respektive ägarperiods slutår.

 

Antal boställen och antal personer i genomsnitt per hushåll

Kalkylerna bygger på en blandning av tre källor:

  • DDB = Den Demografiska Databasen, Umeå Universitet.
  • LAP = Lennart Andersson Palm (2000) Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997 – med särskild hänsyn till perioden 1571-1751, ISBN 91-630-9334-0, Göteborg: Visby: L. A. Palm; Books-on-demand [distributör], 385 s.  29 cm.
  • HB = Mina egna bedömningar

Not A: Det är för mycket med 47 boställen. Inv/hh bör vara cirka 8,2 för att ge 246 inv.
Not B: a eller c måste vara fel. 626 inv kräver 8,5 personer per hushåll, om det är c 74 hushåll, vilket kan vara möjligt.

 

 

Noter till kolumn 3 ovan:

Noter till kolumn 5 ovan:

Antal invånare i Dalarö:

Antal Tyresö-invånare enligt de fem olika kurvorna

Med hjälp av ovan redovisade tabeller kan nu antal Tyresö-invånare beräknas för varje Tyresöägares slutår, se högra delen av följande tabell:

 

Om ovanstående tabell är svårläst, så visar här dess vänstra del av tabellhuvudet:

Och här visar tebellhuvudets högra del:

Tabellens vänstra del är identisk med en tidigare visad tabell ovan. Ytterligare noter, till kolumn 9 i ovanstående tabell ges här: