C8u

1892 års försäljningar av Uddby kvarn och Tyresö
Nätbilaga C8u till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

  • Gustaf Ferdinand Hörstadius hade möbelauktion på Tyresö den 19 september 1892 innan han flyttade till Stockholm och därefter ytterligare en auktion den 23 november (i Sagerska huset på Hamngatan) av slottets vävda flamländska tapeter, samt en del antika vapen, bronser med mera.
  • Enligt Östgötakorrespondenten skall köpeskillingen ha varit 500 000 kronor inklusive inventarier och gröda. Godset omfattade då (enligt Lagergrens anteckningar) 1000 ha åker och 5000 ha skog.
  • Lagergren besökte Tyresö för första gången den 19 juni 1892 och köpekontraktet skrevs under 23 juli 1892.
  • Gustaf Ferdinand Hörstadius hade då redan den 11 maj sålt Uddby kvarn till ett nybildat Uddby Qvarn Aktiebolag.

Detta bildades 1892 med syfte att ”drifva qvarnrörelse samt handel med spanmål och qvarnprodukter äfvensom idka sådan annan fabriks- eller handelsrörelse, hvartill egendomens belägenhet vid öppen saltsjöhamn samt förefintlig vattenkraft kunna föranleda”. Bolaget köpte Uddby för 250 000 kronor. Uddby var brandförsäkrat för 350000 kronor år 1892.

  • Tillsammans med grosshandlare Karl Hauffman och kapten Richard Ossbahr ansökte Gustaf Ferdinand den 20 juli 1892 om fastställelse av bolagsordningen och kungen fastställde bolagets bildande den 5 augusti 1892. Styrelseordförande blev Ossbahr och i styrelsen ingick dessutom assessor Gustav Wilhelm Hörstadius. De två var bland de minsta aktieägarna, men måste ha åtnjutit de stora aktieägarnas förtroende. VD från den 1 juni 1894 blev herr Oskar Reutervall.
  • Bolaget hade våren 1894 tio aktieägare och deras innehav var följande för de totalt 300 aktierna:

65 st G. F. Hörstadius
5 st G. W. Hörstadius
100 st Karl Hauffman
4 st Carl Cramér
1 st Axel Kolmodin
5 st Richard Ossbahr
5 st Aug. Zetterberg
10 st Fr. Almén
100 st H. J. Sahmidtslo (otydligt stavat slut på efternamnet)
5 st G. E. Broms

Listan antyder vilka personer som Gustaf Ferdinand umgicks med i affärslivet. Även listan över de aktier som han ägde enligt bouppteckningen den 8 februari 1901 efter honom illustrerar vad han intresserade sig för. De omfattade aktier i tio företag, varav sju banker. I den aktielistan har här värdet vid dödsdagen 4 november 1900 angivits i tusentals kronor:

34 tkr Mälarprovinsernas Enskilda Bank
28 tkr Nordiska Kreditbanken
25 tkr Fastighetsaktiebolaget Drott
20 tkr Stockholms Inteckningsgaranti Aktiebolag
19 tkr Luth och Roséns Elektriska Aktiebolag
10 tkr Hernösands Enskilda Bank
8 tkr Skånska Handelsbanken
4 tkr Stockholms Handelsbank
3 tkr Sundsvalls Handelsbank
2 tkr Ångfartygsaktiebolaget Garibaldi

Intresset för att äga bankaktier torde ha varit mer strategiskt än avkastningsmässigt: att ha bra personkontakter för finansiering av inte minst fastighetsaffärer.

  • Aktierna i Luth och Rosens Elektriska AB torde ha erhållits som dellikvid, när Uddby Qvarnaktebolags tillgångar övergick till det bolaget, som ju startade ett elektiskt kraftverk vid Uddbyfallen efter den förödande kvarnbranden midsommaraftonen 1895.
  • Den branden kan ha varit lyckosam för Qvarnaktiebolaget, för när markis Lagergren besökte kungen den 2 juli 1895 för att tacka för allt kungen ”gjort för oss under branden”, så berättade kungen ”i förtroende” att ”Du har haft skog som brunnit upp, men kvarnägaren gör en brilliant affär, ty han hade försäkrat för över sex hundra tusen kronor”.
  • Det kan höra till den historien att Holmberg & Möller Quarnaktiebolag ombildades år 1902 till Aktiebolaget Saltsjökvarn, när man där satsat stort sedan 1888 på modern stordrift.
  • I riksarkivet finns ett intyg från den 29 december 1896, att Uddby qvarnaktiebolag vid affärernas avveckling lämnat 45,2 procent å preferensaktiekapitalet och intet på stamaktiekapitalet.