C8k

Pappa Hörstadius entreprenörsmiljöer
Nätbilaga C8k till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Gustaf Ferdinand Hörstadius pappa måste ha varit en lärorik förebild som entreprenör.

Pappan Gustav Adolf Hörstadius var född 6/11 1787 i Nälberg i Hardemo socken och dog 69 år gammal den 9/12 1856. Hela hans familj flyttade någon gång 1806-1810 från Hardemo till Vadstena. Han gifte sig 6/12 1811 med Hedda. Efter 8 ½ månader fick de sitt enda barn, Gustaf Ferdinand. Gustav Adolf var då handlande i Jönköping. Från och med när han enligt ovan bodde i Oltorp, Ryfors och Eskhult och drev industriverksamheterna där, så kallade han sig för brukspatron under resten av livet.

Efter tiden i Eskhult (Habo socken) flyttade Gustav Adolf och Hedda år 1832 till Tidaholms säteri i Agnetorp socken (Acklinga sn, Tidaholm), och Gustav Adolf arrenderade 1832-1837 järnbruket Tidaholm av sin bror.

Arrenderade 1837-1852 kungsgården Höjentorp i Eggbysocken, Warnhems socken (4 km VNV Skara i Västergötland) och flyttade dit den 5/12 1837 från Arklinga socken enligt kyrkböckerna. Han var då brukspatron för kungsgården fram till 1852.

Den 8 november 1852 flyttade Gustav Adolf och Hedda från Eggby/Warnhem till Norrby Bruk med Norra Norrby i Fellingsbro (Ai:21c) socken (9 km VNV om Arboga, nära Örebro), där Gustav Adolf drev bruket, som bland annat omfattade en stor hammarsmedja. Där fanns även ett ångbränneri för en produktion av 400 kannor per dag.

 • Norrby hade köpts år 1851 för 60500 Rdl banco från brukspatron J O Abenius dödsbo av Johan Erik Hörstadius tillsammans med häradshövdingen och hovrättsnotarien Karl Fredrik Abenius (som bodde på det närbelägna Oppebyberg där det fanns ett ångbränneri för en produktion av 22 kannor per dag).
 • År 1854 verkar Gustav Adolf ha köpt Norrby bruk av sin bror. Det är oklart om han då förvärvade det helt eller bara en andel.

Enligt bouppteckningen så dog Gustav Adolf i Arboga den 9 december 1856.

 • När Gustav Adolf dött så flyttade änkan Hedda i januari 1857 till Arboga, tillsammans med fröken Hedvig Amanda Theres af Rolén (född 16/11 1822 i Stockholm). Det är oklart vad denna fröken hade för roll i hushållet.
 • Det verkar som att dödsboet år 1857 sålde Norrby bruk till en bergsman och före detta nämndeman Erik Andersson från Resta i Ramsberg.

Utmaningen att utveckla Norrby till en mer lönsam fastighet kan nog ha varit problemfylld. Det fanns flera järnbruk i Fellingsbro och under 1860-talet tvingades flera av dem att läggas ner, eftersom det blev allt svårare att konkurrera med andra järnbruk, som kunde leverera järnet per järnväg.

Enligt bouppteckningen (nr 502 i Fellingsbro häradsrätt) den 10/2 1857, så ägde Gustaf Adolf vid sin död dels inom Fellingsbro socken:

 • Norrby bruk med skattlagd kvarn om 3 par stenar och skattlagd såg
 • Norrby Skatte-rusthåll, 2/3 mtl
 • Södra Norrby 3/29 mtl
 • Norrby krono-skatte-torp

och dels inom Bro socken i Västmanlands län (Bro-Malma, Kolsva):

 • Wässjö Rusthåll ½ mtl.

Och enligt bouppteckningen (nr 372 i Arboga rådshusrätt och magistrats protokoll) den 7/2 1857, ägde han i Arboga:

 • ”Gården n:o 7, åbyggd tomterna n:ris 153, 154, 156a, 158, 161 och 162, ävensom halfva gården n:o 4, åbyggd en del av tomten n:o 155 i västra qwarteret norr om ån”.
 • Här finns upptaget tillgångar i den fastigheten med rätt mycket bohag, inklusive jordbruksredskap och 2 hästar, 2 kor, och 2 par oxar. Fastigheten var värd 8000 Rdl och var intecknad med en skuld på 3000 Rdr till rådmannen G R Holmqvist.

När Gustav Adolf Hörstadius dog år 1856 hade han tydligen nyligen sålt tre fastigheter eller fastighetstillbehör, eftersom han hade stora fordringar på bland andra tre personer avseende ”återstående köpeskilling för” Ekholmen (herr A Svensson), Munkatorp (herr Westermark) respektive Hinderstorp (Lars Bengtsson och Anders Larsson).

 • Det finns även en osäker (men stor) fordran i bouppteckningen på herrar A R Helsing och Fr Åberg ”för Hagestads arrende”, och det är oklart var och när han arrenderat ut denna egendom.
 • Han hade dessutom skulder till cirka 20 personer, varav den största var till sin bror. Skulderna, inklusive läkararvode och apotekarräkning, var 48 tusen riksdaler banco, vilket var något mindre än summa tillgångar på 56 tusen riksdaler.

De sålda fastigheterna kan kommenteras:

 • Det är oklart var Ekholmen låg och när han ägt den.
 • Munkatorp i Marums socken, några km SV om Skara, ägde han från år 1846, då han köpte den från dödsboet efter änkan Anna Thunborg, (född Braun 29/6 1790 i Hudiksvall) som hade bott där sedan 1833. Gustaf Adolf sålde sedan (kanske 1853) gården till Lars Herman Westermark, född 5/8 1826 i Åsarp.
 • Hinderstorp i Häggesleds socken (15 km SV om Lidköping och 24 km V om Skara) ska år 1832 ha sålts av Patrik Bagge till Gustaf Adolf Hörstadius för 46666 Rdl Banco. Denne ska sedan år 1852 ha sålt Hinderstorp (inklusive Kolmesjö och diverse torp och lägenheter) till Lars Bengtsson och dennes svärson Andreas Larsson för 51666 Rdl, inklusive inventarier. Ingen från Hörstadius familj flyttade dock till Hinderstorp och socknens präst verkar ha trott att det var Bagge som ägde gården ända till 1852.