C7i

Varför Koschell inte hade råd att behålla Tyresö
Nätbilaga C7i till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

När Koschell köpte Tyresö år 1800 var familjen en av de rikaste inom den så kallade Skeppsbroadeln i Stockholm. Denna rikedom hade man kunnat bygga upp under framför allt mitten av 1700-talet, genom att skickligt nyttja tre egenheter:

  • Det så kallade bottniska handelstvånget från 1724 gav Stockholms hamn och svenska fartyg monopol på import och export, när det gäller trafiken norr om Stockholm. Detta blev synnerligen gynnsamt för de handelshus som snabbt byggdes ut i Stockholm och de bildade Skeppbroadeln
  • Skeppsbroadeln var främst skickliga handelsmän med rötter i England och på kontinenten. Goda familjekontakter med utländska köpmän underlättade finansieringen av familjens import- och exportaffärer.
  • Genom inaveln inom familjerna i denna gemenskap lyckades man under många decennier finansiera skeppsbyggen och allt mer storskaliga och lönsamma handelsaffärer. Några få familjer hade kontroll över den största delen av importen och exporten. Koschells var en av dessa.

Familjens ekonomi drabbades i början av 1800-talet hårt av tre fenomen:

  • Monopolets upphörande. Det bottniska handelstvånget och produktplakatet från 1724 avskaffades av mössorna till största delen år 1765, och år 1812 var Stockholms monopol helt avskaffat. Därefter fick således hamnarna längs Bottniska viken sända sina fartyg till hamnar söder om Stockholm och även ta emot utländska fartyg. Stockholm var inte längre en strategisk omlastningsplats.
  • Stockholms tillbakagång. Den frihandelspolitik, som bland andra Tyresös Carl Fredric Scheffer drev igenom, framför allt från 1770-talet, blev nog gynnsam för Sveriges ekonomi, men inte för just Stockholms. Huvudstadens stagnation upphörde sedan först omkring 1850. Skeppsbroadelns politiska inflytande i Sverige hade varit mycket stort under frihetstiden, men försvann år 1772. I bokens huvudtext talas om att makten då gick över till ”de fyras gäng” varigenom monopoltänkandet upphörde (med undantag för Kinahandeln) och de många subsidierna till rika stockholmares affärsidéer upphörde.
  • Krigen på kontinenten från år 1803, inklusive kontinentalblockaden fram till år 1815, gav mycket bekymmer för både export- och importhandeln. Det var inte bara Koschells som gick i konkurs under den här tiden, utan flera andra av de tidigare rika handelsfamiljernas verksamheter. Skeppsbroadelns glanstid var över, även om många av deras fina hus fortfarande väl pryder sin plats längs Skeppsbron.

Att äga Tyresögodset har aldrig varit lönsamt sedan medeltidens slut. Ägarna torde alltid ha behövt pumpa in kapital utifrån för att underhålla det stora slottet och den livsstil som det ställer krav på. Lönsamheten av Tyresös vattenfall minskade dessutom i början av 1800-talet genom Stockholmsregionens krympande ekonomi.

Man kan säga att Koschells köpte Tyresö tre år för tidigt. Hade godset varit till salu först år 1803, så torde man knappast ha vågat köpa, om man då tänkte framsynt.