C6q

Ulriksdal i Tyresö till Ulric Scheffers minne
Nätbilaga C6q till boken Tyresö under tusen år. av Harald Berg (2019)

I boken berättas om hur Ulricsdal tillkom som ett torp år 1773 i samband med att Ulric Scheffer gifte sig i Tyresö, och det fick då sitt namn efter honom. Torpets bostadshus fanns kvar långt efter att Tyresö centrum byggdes ut, och dess sista invånare levde under fattiga omständigheter, utan el och VA mitt ibland de moderna radhusen, vilket följande två fotografier visar. De är tagna av R. Rosén, Tyresö hembygdsförening.

Torpets brunn finns kvar, om än inte med sin pump, vilket den tredje och modernare bilden visar, se nedan. Den bilden är tagen av mig år 2017 från samma fotopunkt som den andra och har också radshuset på Östra Rudstigen 2 i bakgrunden. Torpets syrénbuskage fanns då fortfarande kvar på vad som nu är en allmänning.

Att platsen är uppkallad efter Ulric Scheffer verkar ingen vilja komma ihåg idag, trots att denne under tolv års tid var Sveriges synnerligen framgångsrika kanslipresident – det vill säga såväl statsminister som utrikesminister enligt dagens språkbruk. I modern tid övergick torpet också att stavas Ulriksdal med k.