C6i

Om den Bomanska skolfonden i Tyresö
Nätbilaga C6i till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Bomanska skolfonden delar varje läsår ut stipendium till mellan en och tre elever. Eleverna ska (enligt 2016 års regler) vara mantalsskrivna i kommunen och gå i en avgångsklass i grundskolan i Tyresö kommun. Bomanska skolfonden tillkom genom en donation i testamente, från april 1825, från viktualiehandlaren Eric Boman Ericson (1747-1825).

Den årliga avkastningen från fonden, år 2016 cirka 3000 kronor, ”kan användas till belöningar åt de barn som visa mästa flit och bästa framsteg”. Skolornas rektorer lämnar förslag till mottagare av stipendiet med motivering senast den 15 maj varje år. Stipendiaterna utses av barn- och utbildningsnämnden eller av de personer som nämnden har delegerat beslutet till.

Den Bomanska fonden var från början– i det första testamentet år 1814 – en magasinsfond. Det innebar att skolmästaren i Tyresö som lön skulle få tio tunnor råg och fem tunnor korn per år. Om grundkapitalet om 2000 riksdaler banko räckte till mer, så skulle man köpa böcker för de fattigaste barnen och ge belöningar till de flitigaste skolbarnen. Eric Boman Ericson skrev senare tillägg till sitt testamente, så att kapitalet delades upp i dels 5000 kronor att förvaltas av kyrko- och skolrådet för fattiga barns beklädnad eller premiebelöning och dels 2500 kronor till kommunalnämndens förvaltning – allt enligt vad en före detta kyrkoherde i Tyresö år 1917 kunde påminna sig ha hört.

För att den Bomanska fonden skulle få så hög årlig avkastning som möjligt beslöt Tyresö sockenstämma den 27 maj 1827, att hela grundkapitalet lånades ut till godsägaren Adolph Stackelberg mot inteckning i Tyresögodset, att årligen betala 6 procent årlig ränta och att den fulla räntan ska erläggas årligen, samt att framtida ägare av godset genom inteckningen skulle vara bundna av samma åtagande.

Utöver det som står i bokens huvudtext, så verkar det inte finnas någon historisk berättelse över fonden, varken över Eric Boman Ericssons liv eller om fondens förvaltningshistoria och hur avkastningen har varierat eller säkrats. Att reda ut hans 78-åriga liv kan troligen göras extra intressant, om man sätter in det i sammanhang, där man försöker belysa den historiska betydelsen av annorlunda eller avvikande personligheter, såsom homosexuella män.