C6g

Sensationellt krav på hästar som dragare i Tyresö från hösten 1772.
Nätbilaga C6g till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

 

”Sedan jag i år, mer än någonsin fått erfara i vad uselhet en stor del av de under detta Gods underställda och torpare sig befinna, så nödgas jag vara behjälplig på medel och utvägar för att sätta de som äga driftlighet och någorlunda förmögenhet, till en bättre belägenhet, men skilja mig från diverse Åbor*, som inte hjälpas kan.

Eftersom jag märkt att jordbrukets vanskötsel är den egentliga orsaken till den torftighet som ovannämnda bönder och torpare råkat ut för men även brist på dragare, dels av otillräckligt med föda till dragarna, har jag kommit för gott att härmed förordna:

Uti varje hemmans Åbo skall finnas åtminstone två dragare. Hästarna skall ej vara yngare än 4 år och ej heller över 15 år, samt varje torpare skall ha en dylik häst. Den som vid nästkommande Tomas-mässa ** inte kan uppge och visa sig vara ägare av så många och så beskaffade dragare som blivit föreskrivit, blir uppsagd som torpare.

Dragarna måste kunna utnyttjas som jorden kräver, det är angeläget att de under vintern får tillräckligt med foder samt att foder tillvaratas så att de inte behöver släppas ut på bete förrän i slutet av maj månad. Det är därför strängeligen förbjudet att sälja hö eller halm både från hemman och torp. Eftersom Allmänna lagen redan förbjudit detta finner jag dock att ytterligare framhålla förbudet. Den som till staden eller annan stans sålt antingen hö eller halm skall första gången plikta med 12 Daler Silver mynt för varje lass hö och med 6 Daler Silver mynt för vaje lass halm. Min inspektor äger att genast uttaga antingen i pengar eller i brist därav,

Avskriften ovan är från Göran Magnusson renskrift av dokumentet, som han funnit i Tyresös kyrkoarkiv, och som jag tacksamt tagit emot från honom.

* Åbo = den som har ärftlig besittningsrätt till annans jord.

** Tomasmässan = Marknad på Tomasdagen den 21 december.

*** Fardag = lagstadgad dag för avflyttning.

**** Detta var således dagen före Gustav IIIs statskupp den 19 augusti 1772!

 

Ovanstående kungörande från Carl Fredric Scheffer är sensationellt i främst två avseenden:

  Dels den hårda tonen. Scheffer var under 1760- och 1770-talen mycket intresserad av frågan om oxar eller höstar var mest ekonomiska som dragdjur. Den diskussionen pågick inte bara i Sverige utan han fick inspiration även från Frankrike. Uppenbarligen blev han år 1772 övertygad om en slutsats, att hästar var klart mer effektiva, trots att de var mycket dyrare i drift. Och som handlingskraftig ägare önskade han snabbt genomdriva ökad effektivitet inom hela godset, så att hela Tyresö kunde framstå som ett mönsterjordbruk.

 

  Dels det faktum att hans själv inte verkar ha följt sina egna råd. I bouppteckningen år 1759 efter Johan Christoffer von Düring ser man att Tyresögodset då hade 5 hästar och 20 oxar, plus nio stutar. Det torde ha varit normalt för en så stor gård. Men i bouppteckningen år 1779 efter Gustava Sabina Scheffer har dragarna inte övergått från oxar till hästar, som man bör ha väntat sig. Tyresögodset hade nämligen då 8 hästar och 22 oxar, plus 7 stutar. Detta var således sju år efter att han krävt att alla arrendatorerna skulle ha övergått från oxar till hästar som dragare!