C6b

Många papper för ägarövergång vid resonemangsäktenskap
Nätbilaga C6b till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Ägandet av Tyresö övergick till Carl Fredrics fru från Christopher von Düring när denne dog 1759. Han hade blivit överståthållare i Stockholm år 1753 och bodde i ett eget stort stenhus på Blasieholmen. Han började känna sig sjuklig 1755 och ordnade därvid med de formella överlåtelsehandlingarna. Dessa framgår av följande långa lista, sammanställd ur 1917 års avskrift av Carl Fredric Scheffers samlingar i Riksarkivet – dit sidhänvisningarna leder:

 

Del 1 – före fru Dürings död 1755

2/8 1723 (s80) Reparation uppå Maria Gustawa Gyllenstiernas morgongåvo-gods mellan Bondeska arvingarna.

17/9 1737 (s13) Maria Gustawa Gyllenstiernas disposition, dvs troligen partiellt testamente före sin död 5/11 1737.

11/8 1738 (s81) Bondeska arvingarnas fullmakt för J Ch Düring att ingå avhandling om arvet efter grevinnan Ebba Banér.

21/7 1741 (s81) Förlikning mellan riksrådet greve Creutz och general greve Düring angående arvet efter grevinna Baner jämte förteckning och 4 allegater på vad greve Düring haft i grevinna Ebba Baners sterbhus att pretendera. Ebba (Margareta) Banér (1672-1736) var sedan 1711 gift med riksrådet friherre (greve) Ernst Johan Creutz (1675-1742). Hon var dotter till Gustaf Banér (1618-1689) och Märta Sofia Oxenstierna (1645-1698) som var dotter till Maria Sophia De la Gardie på Tyresö.

18/11 1742 (s82) Förlikning mellan greve Düring och lagmannen Wallen angående Creutziska arvingarnas rätt i grevinnan Ebba Banérs sterbhus.

4/5 1743 (s13) Greve von Dürings överenskommelse med sin dotter Ulrika Eleonoras förmyndare kammarherren herr Melker Falkenberg.

27/7 1743 (s13) Inbördes testamente mellan makarna von Düring, där han ges all makt att bestämma över deras barn.

14/5 1753 (s86) Dödsboet efter von Düring har en räkning på processkostnader via rikets ständer på 10050 riksdaler danska kronor.

23/6 1755 (s3-6) Testamentsvittnena Melker Falkenberg och L J Mozelius protokoll från klockan 10 hos den sjuka grevinnan Catarina Margareta Bonde/Düring vari de betygar:

Att hennes man orubbat disponerar all egendom under sin livstid.

Att fröken Gustafva får sina tilldelade medel från sin far.

Att fröken Ulrica får det nödvändigaste varje år och att hon alltid bör bli tillsammans med sin syster Gustafva

Att om Gustafva blir gift hon ändå behåller sin syster hos sig och att systern ändå får så mycket varje år som fadern tilldelat.

Att om Gustafva dör så skall Melker Falkenberg bli förmyndare för Ulrica.

Att madam Brita Caisa och hustru Maria Molin bör kunna behållas till Ulricas skötsel och få vardera ett litet underhåll i sin livstid och när Maria Molins moder dött kan hennes tre tunnor spannmål per år istället tillfalla Brita Caisa.

Att grevinnan Nora Bonde (1687-1762, änka sedan 1750) behåller sina årliga 500 daler kopparmynt tillsammans med mjölet.

Att grevinna Maria Gustawa Gyllenstierna gjort mycket i sin livstid för fröken Gustafvas favör.

Att begravningen skall ske på samma sätt som fröken Lotta Bondes och om det ej finns plats i graven så bör inga lik utflyttas utan skall istället mitt lik nedsättas i jorden på kvinnfolkssidan brevid Jacobina Stael och när fröken Ulrika dör skall hon läggas vid sidan av mig.

 

Del 2 – efter fru Dürings död 9/7 1755

9/7 1755 (s22) Efter denna dag har grefve Düring sålt Farsta säteri och därvid har hans fru ägt en andel av 125 daler och 12 öre silvermynts ränta som till hälften skall tillfalla hans döttrar.

24/9 1755 (s79) Kungliga Hovrättens extractum protokoll över det inbördes testamentet av den 27/7 1743 mellan makarna von Düring.

4/10 1755 (s1-2) Kung Adolf Fredriks myndighetsförklaring av Gustafva Sabina von Düring efter riksmarskalkens eller Johan Cristophers ansökan.

27/1 1756 (s81) Köpebrev för Farsta och Wiks säterier till riksrådet baron Hamilton.

29/1 1756 (s81) Köpekontrakt med baron Hamilton angående Farstas köpeskilling.

22/2 1756 (s10) Svea Hovrätts constitutiorial att förordna Melker Falkenberg som förmyndare för Ulrika Düring.

2/5 1756 (s21) Påstådd överenskommelse från greve von Düring.

4/5 1756 (s7-12) Överenskommelse mellan greve Düring och hans två döttrar.

22/8 1756 (s21) Gåvobrev från greve von Düring till sina två döttrar.

28/8 1756 (s13-15) Greve von Dürings testamente där allt går till dottern Gustafva på visst sätt.

11/6 & 4/7 1757 (s80) Kammarherre Falkenbergs och major baron Clodts kvittenser över deras andel i Tyresö efter avlidna fröken Charlotta Bonde, som dog 1755. Johan Adolf Clodt (1658-1720) gifte sig (för andra gången) 1706 med Juliana Christina Bonde (1648-1758) av Björnö i hennes första gifte. Hon var dotter till Carl Bonde i hans första gifte. (Det kan anmärkas att Juliana Christina Bonde i sitt andra gifte år 1722 var gift med friherre generallöjtnant Carl Adam Stackelberg som var född 1669, död 1749 och fick avsked ur svensk tjänst 1723.)

18/11 1758 (s17-20) Förteckning över gåvor från baron Düring till sin dotter Ulrika, inklusive halva godset.

 

Del 3 – tillägg efter greve Dürings död 5/1 1759

7/3 1759 (s27-87 & 94) Bouppteckning efter greve von Düring. Inklusive Tyresö säteri med Follbrinksström.

26/4 1759 (s21-24) Avtal mellan arvingarna efter greve Düring, dvs makarna Scheffer och M Falkenberg som förmyndare för Ulrika Düring.

8/5 1759 (s87) Carl Fredrics och Falkenbergs förklaring att bouppteckningen efter von Düring är OK.

15/5 1759 (s136) Scheffers och Melker Falkenbergs inlämnade förordnanden till Svea Hovrätt angående att greve Scheffer får leva kvar på Tyresö efter fru Scheffers eventuella död, men att allt därefter tillfaller hennes arvingar, med undantag av hans bibliotek, egna vagnar, egna utländska porträtt mm.

1/7 1759 (s25-26) Förteckning över Ulrika Dürings silver, upprättad av M. Falkenberg.

 

25/5 1764 (s94) Påstått inbördes testamente mellan makarna Scheffer där det ovanstående bekräftas.

23/1 1768 (s89-92) Inbördes testamente mellan makarna Scheffer där det ovanstående bekräftas.

 

Del 4 – tillägg efter grevinnan Dürings död 5/12 1778

4/3 1779 (s93-131) Bouppteckning efter Gustafva Sabina Scheffer.

¾ 1780 (s133-139) Uppgörelse mellan Carl Fredric och arvingarna (Ulrika Düring, hovmarskalk greve Thord Bonde, Ulrikas syskonbarn) företrädda av Melker Falkenberg, med anledning av testamentet från 25/5 1764.