C5b

Uddby kvarns inventering 1661.
Nätbilaga C5b till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Det finns en bra beskrivning av Uddby kvarn år 1661, när den hade sex par kvarnstenar och omfattade sammanlagt tolv byggnader. Inventeringen gjordes i samband med byte av kvarnarrendator och ser i avskrift ut så här:

Anno 1661 den 19 Januarij hafve wij undertecknade, effter H:s Gref. Nådes Fru Maria Sophia De La Gardies begieran, Höglåfvade Rettens och Slotz fougdens i Stockholm befallning Inventerat, Uddeby quarnar Mölnaren Mester Hendrich Heinsche tillhanda, aldeles som förriga Arrendatorn Hans Homertz dhem hafver effter sig lembnat.

 

Uthi Stoora Quarnhusset

I underhuset en gallerdöör medh gångejärn haka och klincka, Öfwerhuset en dubbeldöör med 4 gångejern och en gallerdöör med gångejärn uth på Långbroon som gåår uth siön.

1 Paret                        Den nedersta quarnen medh nytt kuggejuul, en halfnött furustock med 4 ringar, 2 tampar en ny och en gammal. Trullen halfnött, Långjern, Sålpanna och Segel halfnött, en mjlkista, den öfre stenen ähr 12 tumb tiock och 11 quarter bredh och 10 tum tiock och en jernring i ögha, understeen ähr 7 tumb tiock och 11 quarter bredh, der till ähr steenkaar, skrufbenk och skruuff.

 

2 Paret                        Der näst medh halfnött kuggejuul, ny furustock medh 2 nyia tampar, trullen odugeligh, Långjern, stålpanna och segel halfnött, en miölkista, den öfre stenen ähr 12 tumb tiock och 11 quarter bredh, den unedstra lijka bredh och lijka tiock, ring i öga, steenkar, benk och skruuff.

 

3 Paret                        Helfnött kuggejuul, furustocken odugligh, 4 ringar och 2 tampar halfnötte, trullan förnött, Långjern, stålpanna och segel behållit, ny miölkista, öfwersteen ähr 6 tumb tiock och 10 quarter och 1 tumb bredh, en ring i öga, understeen ähr 5 tumb tiock 9 quarter bredh, steenkaar, skruufbenk och skruuf.

 

4 Paret                        Nytt kuggejuul, gammal furustock med 4 ringar, 2 tampar 1 ny 1 halfnött, trullan odugelig med 2 goda ringar, stålpanna, Långjernet och seglet halfnött, en miölkista, öfra stenen ähr 10 1/2 quarter bredh och 10 tumb tiock, ring uti öga, den undre steen lijka tiock och lijka bredh, steenkar, skrufbenk och skruuf.

 

I samma huus ähr spijs medh 2 järn och en ståndare, och spijsen ähr söndrigh, ett steenkar och en tullkista medh beslagh, merla till och uthan låås, 2 halfnött wattujuul, 2 förnötte watttujuul, wattuhusset och rennerna ähr något förrutne.

 

Uthi Lilla quarnhusset

En döör medh gångejern, haka och klincka, öfwerdören med gångejern och haka, sielfwe huset ähr nytt.

Uthi samma Huus ähr 2 paar stenar

 

1 Paret                        I underquarnen ähr halfnött kuggehjul, en odugeligh furustock med 4 ringar och 2 tampar nyia, halfnött trulla, långjern, stålpanna och segell, en miölkista, öfwerstenen ähr 10 ½ quarter 1 tumb bredh och 8 tumb tiock, den underste ähr lijka tiock och lijka bredh, benk, skruuf och steenkar dertill.

 

2 Paret                        Sichtquarnen ähr nytt kughjuul, ny furustock med 4 ringer både halfnötte, trullan halfnött, stualpanna, sigell och kista, tillika medh Långjern, öfwersteen ähr 9 quarter 2 tumb bredh och 5 tumb tiock, den understa ähr 9 quarter bredh och 4 tumb tiock med ring i ögha, steenkaar, skrufbenck och skruf.

 

Öfwer samma huus ähr en windh, medh en luka, gångjern och haspa, der uti ähr 2 stoora tullkistor, medh gångjern haspa och merla, wattuhulen till samma quarn ähre halfnötta.

 

Uth för huardere quarnhusset ähr en broo uth på backen. På backen ligger 2 quarnstenar, den ene ähr 11 ½ quarter bredh och 1/2 aln tiock, den andre ähr lijka bredh och lijka tiock. I förberörde lilla quarnhuus ähr en spijs medh jern undher.

 

Ett gammlat werkhuus

Till bägge quarnhuus ähr behållna bredetaak på bådhe husen.

 

1 gammal kopparskopa, 1 ny tullskieppa af koppar ifrån Töressöö, 2 kofötter, 1 knoster, 21 hackor, 1 bussjern, 1 gammal trella medh 2 ringar, 2 skrufwar och 1 steenkar till öfwerlöps.

 

En bagarstuge medh 6 fönster, 12 fönster och 7 rutor borta, bag…gen förlorat, kokspijss fram före medh två jern och ståndare, spiäl, dör med gångiärn, låss och 2 par bänckar.

 

En liten kammar inanföre medh 4 fönster, 5 ruttor sönder, spijss spiäll, dör medh gångiärn, låss och nykel. En wind ther på medh dör gångjiärn söndrigt låss.

 

En stugu gynt emot bagarstugan, dher uthi ähr 10 fönster, 14 rutor sönder, spijss spiäll, dör medh gångíärn, låss och nykel.

 

I gammalt fähuus medh 2 ruum, skulla uppa med brädetak.

 

Ett gammalt swijnhuus gynt emot fähusset medh skulla uppå.

 

Ett brygghuus medh en liten bodh medh dör och låss och en brygg skorsteen i bygghuuset, sampt dubel döör medh iärn utan låss.

 

Ett lijder emillan brygghuusset och swijnhuset medh skulle i halffwa deelen.

 

En gammal förlorat källare på andra sidan åån.

 

En bastugu förfallen.

 

Att så Inventerat ähr Som offan förmält Står wittne wij underskreffue. Actum ut Supera.

 

Oloff Skåtte                        Petrus Brunnius.

 

___________

Kommentar. ”Actum ut supra” brukar ibland stå sist i ett domstolsprotokoll och betyder ”Gjort som ovan”. Det innebär att man intygar att det som står ovan stämmer.