C3a

Räfstetingsbrevet om Tyresö från år 1409
Nätbilaga C3a till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Riifstetingsdom angående hofgården Tyrisedhe (Tyresö) med flere gamla skattegårdar och torp i Yttra Tör (Sotholms härad), hvilka förklaras vara rätteligen utbytta mot frälsegods och derföre skola förblifva frälse; dat. Strängnäs d. 26 Sept. 1409.

Jach Sten Bosson Riddare mins herra konung Ericx dom hafwande i thetta sin, oc jac Niclis Æringislasson Riddare oc laghman i Sudermannalande kænnomps oss mædh thæsso waro nærwarande opno brefue at tha wi ræfstathing hiollom i Strængenæs mædh almoghanom aff Ytro Thöör Arom æpter gutz byrdh M°cd° uppa nionda areno thorsdaghin næst fore sancta Michæls dagh a war nathugx herra konung Ericx wæghna i wærdugh fathers nærwaro biscop Andrisa aff Strængenæs oc andra flera gotha riddara oc swena som tha nær stadde waro tha kærde fore oss ærlik man Andris Ingwarsson foghete uppa Stocholm vppa thæsse gotz som hær æpter scrifwin standa suasom Hofgardhen Thyrisedhe som liggir fore et markland jordh oc ena qwærn ther vnder liggir oc thenna thorppin suasom Bredhawiik Ælemor Thyufwawiik item tw afgærdha thorp hart widher gardhin oc hafwa enkte nampn Item Pælla fiskara thorp item siw örisland jordh i Vdby Item halft Solbærgha item halfft Renmar, item halft markland jordh i Gymmistom item fæm örtughland jordh i Vbby item halfft markland jordh i Æleby item Wætingis ström oc ena qwærn i samma strömenom, item et örtughland jordh i Gudhöö item dj (1/2) markland i Kalswi oc et thorp som heter Byorkö, hwilkin forscripno jordh oc gotz han saghde vlaghlika skipta wara mædh skattabondom sua at krononne ingiæld waro minskat, oc all thenna forscripna gotz hafthe ærlik man herra Götstaff Leksson riddare i wærio i frælsse a sina husfrw wæghna fru Kathrina Æringisladotter huilkit wi lotom til næmpdene rantzsakan oc næmpdin witnathe fore oss at thesse forscripno jordh oc gotz waro laghlika skipt mædh skattabondom æpter landzlaghom mædh fastom oc fullom skælom æpter thy laghbokin wtuisar, oc fult mot fullo i hwar stadh sua at krononne ingiæld æra hwarghin minskat Oc ængin mot næmpdene wædhia wilde, Thy dömpdom wi all thesse forscripno gotz oc jordher thorp öyia skær ströma quærna oc quærnastadha mædh allom therra tillaghom nær oc fiærran i wato oc thörro ængo vndan takno huat nampne thet hælst næmpnis the for[næmp]da fru Kathrine Æringisla dotter oc hænna arfuom til æwærdelika ægho altidh at blifua, oc forbyuthom huariom manne the for[næmp]da fru Kathrine ælla hænna arfua i nokra mato hindra ælla quælia æpter thenna dagh amot thæssom warom dom widher xl mark fore konungx domen oc vi mark fore laghmantzdomen Thæsse waro næmpdin Knut Bæindzson Karl Gædda Olaff Haralsson Karl Eriksson Wlff Sonasson oc Jæppe Störla wæpnara, Swen i Kalswi Laurens i Sandom Laurens i Aluastrom Lasse i Ekeby Jæppe Kolakarl oc Jönis i Leghnistom bönder Til huilkins domps mere wisso tha æra war incighle hær witerliga fore hænghd Scrifuat ar dagh oc stadh som fore scrifuat star.

Original på pergament, med båda sigillen bibehållna, i Riksarkivet.

 

Kommentarer beträffande de nämnda boställenas storlek i skattekraft:

Ett markland = 8 öresland = 24 örtugland = 192 penningland.

 

Under förutsättning att ett markland motsvarar ungefär 12 hektar (enligt Folke Dovrings doktorsavhandling Attungen och Marklandetår 1947) så skulle de nämnda platserna omfatta ungefär följande:

  • Hofgardhen Thyrisedhe = 12 ha, troligen inklusive Bredvik, Ällmora, Dyvik, och två torp nära ”hovgården” samt det nu helt okända ”Pælla fiskara thorp”.
  • Vdby = 10,5 ha – motsvarande vattenfallet Utby/Uddby, varför skattekraften troligen inte bör översättas till arealmåttet 10,5 hektar.
  • Solberga = 6 ha. Det är inte lätt att vara helt söker på vad som i denna förteckning menas med Solbärga, eftersom det fanns många platser med det namnet. Den nämnda skattekraften verkar förvånande hög för det Solberga som ligger nära Uddby kraftverk.
  • Rundmar= 6 ha
  • Gimmersta = 6 ha
  • Vbby = 2,5 ha – motsvarande dagens Uppby/Uddby gård
  • Alby= 6 ha
  • Gudö = 0,5 ha
  • Kalswik = 6 ha – eventuellt inklusive torpet Björkö