C2a

Konungstinget i Näsby 1362
Nätbilaga C2a till  boken ”Tyresö under tusen år”  av Harald Berg (2019)

Frånsett Gunnbjörns runsten så är den äldsta bevarade skriften i Tyresös historia följande protokoll från Näsby, skrivet på svenska den 31 mars 1362 – allt enligt sid 177 i Diplomatarium Suecanum, nummer 6605.

 

Sammanfattning av innehållet: Anders Naglasson bortbyter vid konungsting i Näsby 11 örtugland (2½ penningland mindre) i Björkö i Adelsö socken, 2 öresland (2½ penningland mindre) i Häringe i Västerhaninge socken och 1 örtugland 2 penningland i Östnora i samma socken till riddaren Nils Turesson mot 6 öresland i Hammersta i Ösmo socken, i den del som kallas Bo. Tolv fastar uppräknas.Herr Lars Trogh, Erengisle Nilsson, herr Ragvald, präst i Västerhaninge beseglar avtalet.

 

Brevtext: Alla thäm thetta breff höra oc see, helsar iak Andris Naglasson medh wårom herra, Känness iak mik medh thenna breffwe, haffua låtit hedherlijkom manne herra Niclisse Twrisson riddara, älluffuo örtuglandh iordh, halfft tridhia peningalandhe minnä j Biörkö j Alsnö, tw öressland iordh halfft tridhia pänningalandh minna j Häringe [j Wäster Hanningz] sochn, oc ett örtuglandh, oc fäm peningaland iordh j Östernorom j the samma sokn, medh husom öom holmom, fiskewatnom quarnom oc qwarnastadhum, oc allom androm tillagom, när oc fierre, hwadh the hälst nämpnass, och bindher iak mik och mina arffua till honom the jordena skiära oc hemola göra, före allum mannom, före säx öresslandh iordh j Hammarstum, j Ödzmo sokn, j them delenom som kallass Boo, medh allum thera tillagum, när oc fierre hwadh thet hälst nämpness. Thetta war giort å satto konungztinge j Nessby, j Öster Hanningz sokn, j Ytteröör* anno domini Millesimo CCC.lx.secundo, torssdagen näst för Kiäre synnodag, j goda manna wijderwaro. som war herra Laurens Trogh, Eringisl Niclisson, oc herra Rangualder* kyrckio prester j Wäster Hanninge. Hwilkass jnsigle iak bedhess till witnessbyrdh före thetta breffuet, medh* iak haffuer ey sielffuer jnsigle, oc thesse tolff wåro fasta här åt. Jon Foot, Olawer domare, Nicless j Sudherby, Staffan j Häringe, Sixten i Tiängsta, Botholwer j Thyristum, Michiall j Alby, Michiall j Sandum, Päther Giusa. Thyrgilss j Vpby, Botwidher j Staffzberga, och Mathias j Wällinsta. Scriptum anno domini, die et loco prædictis.

Tre uppenbarligen felstavade ord är markerade med *.
De bör vara ”Yttre Tör”, ”Ragvald/Ragvalder”, respektive ”men”.

Var orten Näsby ligger diskuteras i bokens huvudtext, med slutsatsen att det bör vara Näsby vid Tyresåns början. 

Till pergamentet är fogat tre sigillremsor, dock utan sigill.