A7

Färskvattentillgången vid Tyresö slott – speciellt innan det kom till
Nätbilaga A7 till utgångspunkt 7 i boken ”Tyresö under tusen år”  av Harald Berg (2019)

Det har under flera hundra år varit ont om grundvatten vid Tyresö slott.

 

Innan Tyresö slott byggdes måste Gabriel Oxenstierna noga ha utrett vattenförsörjningen till såväl slott som ladugård. Han anlitade en vattenkonstmästare från Tyskland för ändamålet. Gissningsvis är den hästvandring som nu syns runt ett brunnsläge öster om slottet ett resultat av denne. Den stenlagda och upphöjda vandringen syns fortfarande tydligt i sluttningen från slottet ner mot nuvarande handelsträdgården. Hästen eller oxen fick där på 1600-talet vandra flitigt för att pumpa upp vatten till de flesta behov i och vid slottet.

  • På 1600- och 1700-talen hade landhöjningen sannolikt gjort Follbrinkens vatten mindre salt i sitt utlopp och Oxenstierna respektive Scheffer kunde också anlägga mer avancerade system för vattenöverföring från Fatburen till slottet och slottsparken.

Problemen har under 1900-talet varit så stora, att man dragit fram dyrbart kommunalt VA, för att under torrsomrar slippa köra tankbilar med vatten till slottet och byggnaderna i dess närhet.

En del av dessa problem med brist på grundvatten kan vara självförvållade. De åkrar som ligger norr om Tyresö kyrka, inte minst där Tyresö skola ligger idag, var på vikingatiden vattensjuka träsk eller sumpmarker. Under medeltiden och framför allt på 1760-talet har man successivt dikat ut dem och sänkt grundvattnet norr om kyrkan genom att gräva allt djupare diken för att avvattna området. Hur allt detta påverkat grundvattnet i närheten av slottet är inte känt. Det kan dock vara möjligt att det under medeltidens början var betydligt bättre tillgång på grundvatten. En lokalisering av Tyrised behövde i så fall inte ha varit något problem med hänsyn till tillgången på färskvatten.

Något ökad kunskap om hur grundvattenrörelserna är och har varit, skulle kunna nås, om man i en framtid gör grundundersökningar i området eller till exempel kartlägger markvattnets rörelser när man gräver för att lägga ner ledningar i marken.