A2

De gamla gravarnas ålder och bakgrund i Tyresö
Nätbilaga A2 till boken Tyresö under tusen år av Harald Berg (2013)

Förekomsten av gravfält gör att i Tyresö är Alby, Uddby, Gimmersta, Storängen/Raksta, Näsby, Kumlaområdet och Åva etablerade som gårdar före år 1000. De enstaka gravarna vid Hammarängen bevisar ingen förekomst av bosättningar där, i vart fall inte vid tiden efter 500-talet.

 

Landsantikvarien har bedömt att södra Rakstas gravar är äldre än de i norr, det vill säga vid mellersta Raksta. Det är dock mycket svårt att avgöra åldern för dessa gravtyper.

  • Dessutom är lägena av några av gravarna något förbryllande. Det är ju möjligt att södra och mellersta Raksta fanns samtidigt under mycket lång tid. Det kan till och med ha varit fråga om en by med flera samtidiga gårdar norr och söder om Storängen. Men det behöver inte påverka teorierna om Tyriseds etablering, även om så varit fallet.

Norr om Gimmersta finns flera enstaka gravar på olika ställen i skogen. Eller snarare: där finns stensamlingar, som arkeologerna klassificerat som gravar. Om det är fråga om gravar från äldre eller yngre järnåldern, så är det svårt att förstå hur motsvarande bosättningar fungerat. Det finns således många problem kring Gimmerstas historia.

  • En del av dem beror på att när Gimmersta exploaterades för sommarstugebebyggelse på 1900-talet, så förstördes många av de gamla gravarna i området. Det är dock inte säkert att ökad kunskap, om hur gravarna såg ut före den skövlingen, skulle ha påverkat teorierna kring Tyriseds exploatering.

Vid Bagarsundet finns det två vikingatida gravar. De bedöms inte motsvara någon bosättning på Dyviksudd. Snarare är det fråga om resterna av en eller två drabbningar till sjöss:

  • Några rövarfartyg har legat och väntat, gömda innanför Bagarsundet. När fullastade fartyg kommit på hemväg mot Kalvfjärden, så har dessa blivit överraskade. Angriparna har segrat, men förlorat några män och kunnat i lugn och ro lägga dem i hög efteråt.
  • Det kan ju också ha varit fråga om angrepp på förbiseglande fartyg. I så fall kan gravarna höra antingen till de angripna eller till angriparna: Den sida som vann kunde begrava sina döda.