06

Det historiskt nya i boken: 18 nya nycklar till Tyresös historia
Nätbilaga till Tyresö under tusen år av Harald Berg (2019)

Det är i min bok inte minst följande arton teman som jag ser som nya, jämfört med den hittillsvarande litteraturen om Tyresös historia:

 1. Gunnbjörns runsten och dess tolkning som edmarkör.
 2. Sandastenens koppling till säljakten i Tyresö.
 3. Hammarhamnens olika syften och hamnens betydelse för att förstå storgodsets tillkomst på 1000-talet.
 4. Boställena Rundmar och Solberga som nycklar till att bestämma när de första tullkvarnana etablerades i Tyresö.
 5. Ifrågasättandet av var gränsen för Sotholms härad gick under Idéperiod I. Då bör gränsen inte ha gått längs vattendragen.
 6. Tyresöägarens ödesdigra borgensåtagande år 1351, som kom att styra makten över Tyresös invånare för resten av det seklet – och över Uddby-fallet ytterligare ett sekel.
 7. Klarläggande av svämsedimentens tillkomst vid Lilla Tyresö omkring år 1400 och att Follbrinksströmmen är ett människoskapat utlopp från Albysjön.
 8. Tidigareläggning av när Tyresöhus byggdes, jämfört med etablerade uppfattningar i litteraturen.
 9. Omvärdering av Maria Sophia De la Gardies roll, från att främst ha varit en initiativtagande sysselsättningsskapare, till att bli beskriven som den som drev godset i konkurs och ödeläggelse under 1600-talet
 10. Betoning av fiskets roll jämfört med jordbrukets och industrins för Tyresöbornas utkomst före 1930-talet. Fisket var viktigare än jordbruket, skogsbruket och industrin. De flesta industriverksamheterna var olönsamma stadsbidragsprojekt med liten betydelse för Tyresöbornas sysselsättning.
 11. Påpekandet att övergången från Wättinge till Nyfors inte var ett enkelt namnbyte, utan en framsynt jätteinvestering, varmed Johan Christopher von Düring skapade nya vattenfall och utlopp från Tyresöflaten.
 12. Framlyftande av vindkraftens och skeppsbyggeriets hittills förbisedda roll i Tyresös industrihistoria.
 13. Omvärdering av fysiokratismens roll för Tyresöborna under 1700-talets andra hälft och betoning av 1770-talets ovanligt lyckliga decennium för Tyresös invånare – liksom Tyresös framträdande plats under det decenniet i Europas idépolitiska och kulturella historia.
 14. Framlyftandet av den betydelse som familjen Hörstadius haft för att rädda godsets överlevnad under 1800-talet.
 15. Ägarperspektivet med den första boken om samtliga ägare till godset sedan mitten av 1300-talet.
 16. Genusperspektivet och inte minst den avgörande roll som godsets många och ofta långlivade änkor haft i utvecklingen, inklusive påpekandet att änkor haft makten över godset och ansvar för dess invånare under så mycket som 33 procent av de 579 åren 1351-1930, vilket är sensationellt mycket.
 17. Framlyftandet av de avgörande brytpunkterna i Tyresös historia – även vid sidan av ägarskiftena.
 18. De nio Idéepokerna, vilka jag funnit praktiska för att översiktligt sammanfatta godsets historiskt viktigaste styrvariabler.